Aktım, çalkandım, bulandım, duruldum; "hayat" denen güzele vuruldum.

 
nav top

 

Yayınlar

 

Kitaplar

Kitapta Bölüm/Ansiklopedi Maddesi

 • Mehmet KARA, "Türkçenin Kıtalar Aşan Sesi", Türk Dünyası Şiir Güldestesi 6 (Metinler-Bildiriler-Seçmeler), Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara 2009, s. 174-177.
 • Mehmet KARA, Atakan KURT, Cihan OKUYUCU, “Aruz Vezninin Bilgisayarla Çözümlenmesinde Ön Adımlar", Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2007, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara 2007, s. 349-359.  
 • Mehmet KARA, "Türkmen Türkçesi", Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Yayınları, Ankara 2007, s. 231-290.
 • Mehmet KARA, "Nesayimü'l-Mahabbe Min Şemayimi'l-Fütüvve'de Mevlâna Celâleddin Muhammed", Mevlâna Araştırmaları-I, Akçağ Yayınları, 2007, s. 64-68.
 • Mehmet KARA, "Türk Lehçeleri Arasında Geliştirilecek Çeviri Yazılımlarının Güçlükleri ve Kolaylıkları, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2006, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara 2006, s. 329-348.
 • Mehmet KARA, "Türk Dünyasına Yeni Bir Soluk: Gaspıralı Ver. 1.0", Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2001-2004, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları,Ankara 2004, s. 241-244.
 • Mehmet KARA, "Türkmen Şiiri", Türk Dünyası Edebiyatları, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s. 547-593.
 • Mehmet KARA, "Türkmen Türkleri Edebiyatı", Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1998, s. 159-178.
 • Mehmet KARA, "Kutadgu Bilig'de Aile", Türk Aile Ansiklopedisi-I, Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 64-68.

Makaleler

 • Mehmet KARA-Atakan KURT, "An algorithm for the detection and analysis of arud meter in Diwan poetry", Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Vol. 20, No. 6, TUBİTAK, 2012, s. 948-963. -Science Citation Index-Expanded (SCI-E)-. 

 • Mehmet KARA-Ersin TERES, "The crane as a symbol of fidelity in Turkish and Japanese cultures", Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 95, 2012, s. 194-201. -Arts and Humanities Citation Index (AHCI)-.

 • Mehmet KARA, "Türk Dilini Zenginleştiren ve Zayıflatan Sosyal Şartlar", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 171, Temmuz 2009, s. 58-60.

 • Mehmet KARA, "Turkic Republics And Thirty-Four Letter Common Latin Alphabet", Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları (Hamza Zülfikar Armağanı), Cilt: 4, Sayı: 3, Temmuz 2009, s. 1301-1310.

 • Mehmet KARA, "Dîvânü Lügâti't-Türk'te Çocuklarla İlgili Kelimeler", Akademik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 39, Ocak 2009, s. 292-305.

 • Mehmet KARA, "Türkmencede Çocuklarla İlgili Dolaylı Kelimeler", Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Cilt: 3, Sayı: 7, Aralık 2008, s. 413-419.

 • Mehmet KARA, Damira İBRAGİM, "Uyanma Kavramı ve Kazaklar", Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Cilt: 3, Sayı: 7, Aralık 2008, s. 395-412.

 • Mehmet KARA, Damira İBRAGİM, "Қазақтар Және Ояну Ұғымы", Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Cilt: 3, Sayı: 7, Aralık 2008, s. 420-436.

 • Mehmet KARA, "Eski Anadolu Türkçesindeki Aslî ve Dolaylı Ünlü Uzunluklarının Kafiye Yoluyla Tespiti", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı: 17, Mayıs 2007, s. 155-178.

 • Mehmet KARA, "Yabancılaşmanın Yeni Yüzü: Defter Kapakları (Dil/Görsellik)", Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları (Osman Nedim Tuna Armağanı), Cilt: 1, Sayı: 4, Mayıs 2007, s. 390-403.
 • Mehmet KARA, "İnternet Türkçesinin Çığlığı: Türkçe Dili (!) ve Diğerleri", Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 30, Ekim 2006, s. 157-170.
 • Mehmet KARA, Gaspıralı: Kiril-Lâtin Alfabeleri Arasında Çeviri Amaçlı Program", Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı: 16, Ekim 2004, s. 225-232.
 • Mehmet KARA, "mızıkçı Kelimesinin Kökeni Üzerine", Türkiyat Araştırmaları Dergisi -Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'a Armağan-, Sayı: 13, Mayıs 2003, s. 381-387.
 • Mehmet KARA, "Hazar Ötesi Türkmenleri ve Türkmenistan", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 14, Ekim 2002, s. 235-252.
 • Mehmet KARA, "Türkmen Türkçesinde Ünsüzler", Bilim Yolu -Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-, Sayı: 1, Ekim 1998, s. 379-386.  
 • Mehmet KARA, "Türkmen Türkçesinde Ünlüler", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 6, Ekim 1998, s. 824-837.
 • Mehmet KARA, "Türkmen Türkçesinde Ünlü Uyumları", Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 19, Haziran 1998, s. 44-50.
 • Mehmet KARA, "Terim Türetmeye Elverişli  Bir Ek: -an/-en", Türk Dili-Terim Özel Sayısı, Sayı: 540, Aralık 1996, s. 631-643.
 • Mehmet KARA, "Çağdaş Türkmen Şiiri", Türk Dili-Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), Sayı: 531, Mart 1996, s. 852-889.
 • Mehmet KARA, "Yirminci Yüzyıl Türkmen Halk Şairleri", Türk Dili, Sayı: 518, Şubat 1995, s. 189-194.
 • Mehmet KARA, "Doğu ve Batı Türkçesinde Ku'ran Tercüme ve Tefsirleri", Diyanet İlmî Dergi, Cilt: 29, Sayı: 3, Temmuz 1993, s. 25-36.
 • Mehmet KARA, Kakacan DURDIYEV, "Yirminci Yüzyıl Türkmen Edebiyatı", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 3, Mayıs 1993, s. 3-9.
 • Mehmet KARA, "Moğolistan Kazak Şairi Aktan Babıyulı ve Şiirleri", Türk Kültürü, Sayı: 348, Nisan 1992, s. 232-239.
 • Mehmet KARA, "Yunus'un Şiirlerinde Şehir/Şar Kelimesine Yüklenen Manalar", Diyanet İlmî Dergi -Yunus Emre Özel Sayısı-, Cilt 27, Sayı: 1, Mart 1991, s. 203-206.  
 • Mehmet KARA, "Âşık Cemalî", Türk Folkloru, Sayı: 54,Ocak 1984, s. 24-25.

Bildiriler

 • Atakan KURT, Mehmet KARA, Cihan OKUYUCU, "Aruz Vezninin Bilgisayarla Çözümlenmesinde İleri Aşamalar", Büyük Türk Dili Kurultayı-II, Bişkek/KIRGIZİSTAN, Eylül 2007.
 • Melek OKTAY, Atakan KURT, Mehmet KARA, "Türkçe İçin Bir Sıklık Analizi Programı", 38th International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS 38), Ankara/TÜRKİYE, Eylül 2007.
 • Mehmet KARA, "Çağdaş Türk Lehçelerinde ‘V’ Eksenli Ses Olayları", IV. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, İzmir-Çeşme/TÜRKİYE, Ekim 2000, IV. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, Ankara 2007, I, 856/I,s. 907-915.
 • Mehmet KARA, "Asya Toplumlarında Ortak Bir Kültür Öğesi: On İki Hayvanlı Takvim", 2nd International Conference of the Asian Philosophical Association, Busan/GÜNEY KORE, Ekim 2006, Proceedings of the Second International Conference of Asian Philosophical Association, s. 331-341.
 • Mehmet KARA, "Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri-II: Basit Kelimeler", Eylül 2006, Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara 2006, s. 283-298.
 • Mehmet KARA, "Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bilgisayar Merkezli Çeviri Çalışmaları", TİKA I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Kırım/UKRAYNA, Mayıs 2005, TİKA I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Bildirileri, s. 382-388.
 • Mehmet KARA, "Kültürel Mirasın E-Ortama Taşınması", Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu IV. Bilişim İş Birliği Forumu, Bakü/AZERBAYCAN, Aralık 2004, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2005, s. 257-264.
 • Mehmet KARA, "Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri-I: Türemiş Kelimeler", V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Eylül 2004, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri-I, s. 1503-1524.
 • Mehmet KARA, "Mahtumkulu'nun Şiirlerinde Çağatayca ve Oğuzca Unsurlar", Mahtumkulu'nun Sanatında Hoca Ahmet Yesevî Tesiri Sempozyumu, Aşkabat/TÜRKMENİSTAN, Mayıs 1998, Bilig, 7,s. 131-135.
 • Mehmet KARA, "Arapça ve Farsçadan Türkmenceye Geçen Kelimelerde Görülen Ses Değişmeleri", IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu , Çanakkale, Mayıs 1998, Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, s. 65-80.  
 • Mehmet KARA, "Türkmencede Yaygın Olan Bir Hece Yutulması Olayı: 'r'li Fiillerde Geniş Zaman Ekinin Eriyip Kaybolması", 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Eylül 1996, 3. Uluslararası Türk Dili Kurultayı 1996, s. 579-592.

Aktarmalar

 • Mehmet KARA-Gurbancemal ILYASOVA, "Türkmenlerde Yas Däpleri ve Ağılar” (Türkmenceden-Lâtin harflerine), Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Cilt 2, Sayı: 6, Haziran 1994, s. 55-59.
 • Mehmet KARA-Azim SUYUN, "Özbek Şairi Azim Suyun’un Türkiye İntibaları (Özbekçeden Türkiye Türkçesine)", Türk Yurdu, Cilt: 13, Sayı: 68, Nisan 1993, s. 46-47.  
 • Mehmet KARA-Hudayberdi HALLI, "Türkmen Edebiyatı (Türkmenceden Türkiye Türkçesine)", Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1993, Haziran 1993, s. 166-184. 
 • Mehmet KARA-Mırat PENCİYEV, "Yeni Türkmen Alfabesiyle İlgili Görüşler (Türkmenceden Türkiye Türkçesine)", Türk Yurdu, Sayı: 12/61(407), Ekim 1992, s. 17-20.  
 • Mehmet KARA-Kakacan BABAYEV, "Devlet Dili Olan Türkmenceyi Nasıl Öğretmeliyiz? (Türkmenceden Türkiye Türkçesine)", Türk Kültürü, Cilt: XXX, Sayı: 356, Aralık 1992, s. 753-757.
 • Mehmet KARA-Ahmet B. ERCİLASUN, "Taarııhdan Buu Güne Çenli Türk Dünyääsi (Türkiye Türkçesinden Türkmenceye)", Diyar, Sayı: 5, Ekim 1992, s. 26-28.  
 • Mehmet KARA-R. AZADE, "Hamse'de Alegori, Remiz ve Semboller (Azericeden Türkiye Türkçesine)", Türk Kültürü, Cilt:  XXIX, Sayı: 339, Temmuz 1991, s. 407-417.

Denemeler

 • Mehmet KARA, "Ayrık Otları", Türk Yurdu -Türkçeye Saygı-, Cilt 21, Sayı: 162-163, Mart 2001, s. 197-198.
 • Mehmet KARA, "Bir Tezin Hikâyesi", Türk Dili, Sayı: 544, Nisan 1997, s. 408-415.
 • Mehmet KARA (Mehmet KARAGÜN imzasıyla), "Ben Dağlardayken Daha Beyazdım", Türk Yurdu, Cilt: 17 (50), Sayı: 120 (480), Temmuz 1997, s. 35-37.
 • Mehmet KARA, "Rilke’den Genç Şairlere", Gençliğin Sesi, Sayı: 6, Ekim 1990, s. 26-27.

Tanıtma ve Değerlendirmeler

 • Mehmet KARA, "Güz Şiirleri", Türk Dili, Sayı: 535, Temmuz 1996, s. 88-89.
 • Mehmet KARA, "Türkçe-Özbekçe, Özbekçe-Türkçe Sözlük", Bilig, Sayı: 2, Ağustos 1996, s. 282-283.
 • Mehmet KARA, "Kazakların Millî Yemekleri (Kazaktıñ Ulttık Tağamdarı)", Türk Kültürü, Cilt: XXXI, Sayı: 362, Haziran 1993, s. 379.

 

spacer

Özgeçmiş  |  Yayınlar  |  Projeler  |  Hakkında  |  Şiirler |  İletişim

Design by JSB Web Templates